Aktuality

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

Více aktualit

Výběrová řízení

Oznámení o zahájení výběrového řízení

 

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. oznamuje zahájení výběrového řízení veřejnou zakázku s názvem - Eyetracker: Přístroj na monitorování očních pohybů

 

Identifikační údaje zadavatele

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno, Czech Republic
Statutární zástupce: ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
IČ: 68081740
DIČ: CZ68081740

kontaktní osoba:
Filip Smolík, head of the Laboratory
smolik@praha.psu.cas.cz
Hybernská 8, Praha 1-Nové město, Czech Republic
Tel. +420221403907

Druh Zakázky

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 31 zákona výběr dodavatele na tuto veřejnou zakázku není realizován v režimu zadávacího řízení. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek. Zadavatel upozorňuje na to, že přestože se v této výzvě k podání nabídky odkazuje na ustanovení zákona, není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, jak je uvedeno výše. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny a postupy.

Jazyk nabídek

Nabídky se podávají písemně v českém nebo anglickém jazyce.

Předmět veřejné zakázky a technické podmínky

Technické podmínky zadavatele jsou uvedeny vzhledem k mezinárodní povaze zakázky v anglickém jazyce.

Institute of Psychology of the Czech Academy of Sciences, p.r.i., requests proposals for supplying the following experimental and research apparatus:

Eyetracker: an apparatus for tracking gaze direction and pupil size in humans

Required features:
- minimum sampling frequency 500 Hz, binocular
- typical accuracy < 0.5°
- remote model, i. e. no head-mounted electronic or optical equipment (does not preclude use of marker stickers on the head)
-  basic desktop-mount setup
- software for calibration and data acquisition
- software for experiment design, flow control and stimulus delivery
- API for external programs (MATLAB, Python)
- documented track of usage in academic research
- ability to deliver during 2019
- ability to deliver within European Union

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1. 087 000 Kč s DPH.

Stanovená předpokládaná hodnota je stanovena jako maximálně přípustná a nabídková cena nesmí překročit předpokládané hodnoty jednotlivých dodávek, neboť v opačném případě by takováto nabídka musela být vyloučena.

Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou nebo elektronicky na adresu zadavatele Filip Smolík, head of the Laboratory, Hybernská 8, Praha 1- Nové město, Czech Republic, smolik@praha.psu.cas.cz nejpozději do 25. 10.2019 do 10,00 hod.

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky nabídky

Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace.

Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné smlouvy s tím, že vlastní doba plnění veřejné zakázky bude nejdéle do 31. 12.2019.
Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je dislokované pracoviště Zadavatele na adrese Hybernská 8, Praha 1-Nové město, Czech Republic.

Způsob hodnocení nabídek

Vyhodnocení cenových nabídek proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, na adrese  Hybernská 8, Praha 1-Nové město.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení bude rozhodující celková součtová nabídková cena v Kč s DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem, neumožňuje zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu vyhodnocení nabídek.

Nabídková cena musí být konečná, tj. musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky, tedy mimo jiné i zohlednění rozsahu provedené práce příslušného technika a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění

Zveřejňování

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to za podmínek uvedených v § 127 zákona či bez uvedení důvodu. 


V Brně dne 8. 10.2019

 

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

 

 

 

 

UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ