Aktuality

19.4.2018

Knihovna Psychologického ústavu

nabízí za zvýhodněné ceny starší ročníky časopisu Československá psychologie a knihu Člověk v kontextech celoživotního vývoje viz odkaz.

15.3.2018

Klamárium v Ostravě

Putovní výstava Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli bude 16. března 2018 otevřená ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Výstava bude k vidění do konce října.

7.3.2018

V úterý 6. března 2018 se Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. zúčastnil v Českém rozhlase diskuse

o tom, co to znamená ovládat více jazyků a jaké k tomu  mají lidé předpoklady. Link na článek včetně odkazu na archiv vysílání naleznete zde.

7.3.2018

Letošní první číslo Československé psychologie

se ve výzkumných studiích věnuje rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit suicidální myšlenky, plány a pokusy, a dále zvládání deprese u adolescentů a roli, kterou v této souvislosti má rodičovské přijetí / odmítnutí a rysová úzkost. Třetí studie je věnována individuálním rozdílům v inhibici přesvědčení při sylogistickém usuzování.

Více aktualit

Výběrová řízení

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

 

 • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na experimentální psychologický výzkum kognitivních procesů a matematické modelování
 • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na sociální a mezikulturní psychologii

   

  Požadavky: ukončené doktorské studium, publikační činnost k tématu v zahraničních časopisech s IF, zkušenost s řešením výzkumných projektů, dobrá znalost angličtiny.  

  Dokumenty požadované k žádosti:

  • Strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti
  • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)
  • Příklad publikovaného odborného textu

  Nabídky spolu s dalšími dokumenty zašlete, prosím poštou na adresu:

  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno

  Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2017

  Obálku označte nápisem "Výběrové řízení".

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky pracoviště. 

   

  Požadavky:
  svéprávnost1)

  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,

  • ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště doložená významnými publikačními výstupy,
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
  • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
  • morální bezúhonnost.
  • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

   

  Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

  Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč / uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.

  Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

   

  K přihlášce přiložte:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
  • přehled dosavadní praxe,
  • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
  • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb1).

  1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

   

  Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

   

  Přihlášky musí být doručeny v listinné podobě nejpozději do dne 17. 2. 2017 do 15:00 hodin
  na adresu:
  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno.

  Obálku označte nápisem "Výběrové řízení".

   

UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ