Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Oddělení psychologie osobnosti a sociální psychologie

Vědecké studium osobnosti zahrnuje úsilí o popis a objasňování zákonitostí v myšlení, cítění a chování lidí v jejich každodenním životě. Současný psychologický výzkum osobnosti v PsÚ AV ČR, v.v.i., se zabývá poznáním osobnosti jako integrovaného celku psychologických jednotek (rysových, kognitivních, motivačních), který se utváří a vyvíjí v časovém a sociálním kontextu. Tento obecný cíl je uskutečňován výzkumnými studiemi v následujících tematických okruzích:
a) podmínky úspěšného vývoje osobnosti v dospělosti,
b) odolnost (resilience) člověka vůči stresu, sociálně a osobnostně podmíněné zdroje stresu,
c) osobnostně a sociálně zakotvené faktory optimálních meziskupinových vztahů a psychologické předpoklady demokratičnosti,
d) neetické a antisociální chování v osobnostním a sociálním kontextu.
Výzkumná témata a s nimi související konkrétní projekty jsou volena s ohledem na jejich význam ve světovém kontextu, tradice ústavu a osobní zaměření badatelů. Jednotlivá témata jsou vzájemně propojena a řada z nich je řešena ve spolupráci s dalšími odděleními ústavu. Výsledky výzkumu mají i své praktické využití, např. v oblasti zlepšování kvality života, prevence rizikového chování dospívajících, nebo optimalizace meziskupinových vztahů. 

 

Pracovníci oddělení

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (vedoucí) www
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. www
Mgr. Ing. Eva Dubovská  
Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. www
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.  
Doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. www
PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc. www
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. www
Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.  
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. www
Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D.  
Doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. www
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. www
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. www
Mgr. Tibor Žingora  

 

Výzkumné oblasti

Celoživotní vývoj člověka
Kvalita života dětí po léčbě nádorových onemocnění
Sociální a kulturní aspekty adaptace kosmických posádek v extrémním prostředí
Neetické a antisociální chování
Meziskupinové postoje a kontakt, psychologie demokracie

 

Aktuální grantové projekty

 • Katarína Millová: Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie (2018-2020), RIV
 • Lenka Kollerová: Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty (2018-2020), RIV
 • Martina Hřebíčková: Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny (2017-2019), RIV
 • Iva Poláčková Šolcová: Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup (2017-2019), RIV

 

Ukončené grantové projekty

 • Marek Blatný: Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (2016-2017), RIV
 • Marek Blatný: Prediktory generativity ve střední dospělosti: longitudinální studie (2015-2017), RIV
 • Lenka Kollerová: Obrana obětí šikany: Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů (2015-2017), RIV
 • Martina Klicperová: Psychosociální analýza nedemokratického charakteru v postkomunistické společnosti: Empirické hodnocení negativní pasivity a tzv. "blbé nálady" (2015-2017), RIV
 • Marek Blatný: Brno Longitudinal Study of Youth (2014-2016)
 • Iva Poláčková Šolcová: Rozdíly v emoční habituaci u mužů a u žen (2014-2016), RIV
 • Sylvie Graf: Determinanty vztahů mezi skupinami: Integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů (2013-2016), RIV
 • Marek Blatný: Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku: longitudinální studie (2011-2015), RIV
 • Veronika A. Polišenská: Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti (2012-2015), RIV
 • Pavlína Janošová: Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany (2012-2014), RIV
 • Marek Blatný: Longitudinální výzkum optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka  (2010-2014), RIV
 • Iva Šolcová: Dynamika resilience a jejich zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (2011-2013), RIV
 • Martina Hřebíčková: Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích (2010-2012), RIV
 • Gabriela Marková: Raná komunikace: Fyziologické koreláty sdílení emocí s ostatními během prvního roku života (2010-2012), RIV
 • Marek Blatný: Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí (2009-2012), RIV
 • Martina Klicperová: EUROSPHERE (2007-2012), www
 • František Baumgartner: Emoční inteligence a její role v copingu (2009-2011), RIV
 • Pavlína Janošová: Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole (2008-2010), RIV
 • Marek Blatný: Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup (2007-2010), RIV
 • Veronika A. Polišenská: Zkušenost pachatelů trestných činů a její vliv na chování a prevenci (2007-2009), RIV
 • Martina Hřebíčková: Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti (2007-2009), RIV
 • Iva Šolcová: Pojetí psychické odolnosti - srovnávací studie (2007-2009), RIV
 • Marek Blatný: Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice, osobní historie a životní perspektivy (2006-2008), RIV