Aktuality

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

20.2.2019

První letošní číslo Československé psychologie přináší dvě zajímavé přehledové studie

věnované (a) koncepci vývojové traumatické poruchy a (b) obtížnému temperamentu v raném dětství. Výzkumné studie se zabývají strukturou zdravotní gramotnosti u adolescentů, empatií učitelů a učitelek a analýzou výrazu soucitu ve tváři.

Více aktualit

Oddělení metodologie psychologického výzkumu

Pracovníci Oddělení metodologie psychologického výzkumu se systematicky věnují rozvíjení metod, které jsou aplikovány v psychologických výzkumech ústavu, i obecně rozvoji metod, které mohou obohatit psychologii jako disciplínu. Jedná se o metody, jež jsou používány v mnoha jiných vědních oborech, jako jsou např. metody statistické analýzy dat nebo některé přístupy a postupy kvalitativní metodologie, ale i metody a techniky, které jsou pro obor psychologie jedinečné, jako např. metody psychometrické a psychodiagnostické.

Nejčastěji používanými kvantitativními metodami a metodami statistické analýzy dat jsou metody mnohorozměrné statistiky – např. různé postupy mnohorozměrného a optimálního škálování, shlukové analýzy, regresní a faktorové analýzy a také strukturního modelování. Praktické využití v psychodiagnostice mohou zaznamenat výsledky výzkumů zabývajících se možnostmi využití počítačových verzí tradičních testových a dotazníkových metod, popřípadě tzv. počítačových adaptivních metod (CAT - Computer Adaptive Testing), založených na tzv. teorii odpovídání na položku (IRT - Item Response Theory).

Kvalitativní přístupy rozvíjené na oddělení vycházejí z narativní metodologie a sémiotického přístupu ke kvalitativním údajům. Věcné studie těchto metod se zabývají otázkami validity těchto přístupů ve vztahu k jejich přínosu pro poznání zkoumaných jevů. Narativní modus organizace osobní zkušenosti a konstrukce reality a formování osobní identity je zkoumán především v souvislosti se subjektivním pojetím životní dráhy jedince. Hermeneuticko-narativní přístup integruje osobnostní, kognitivní i metodologickou perspektivu.

Kvalitativní a kvantitativní postupy se při práci na oddělení metodologie snažíme využívat syntetizujícím způsobem, na základě toho, které přístupy jsou vhodnější pro konkrétní typ dat. Kvalitativní postupy jsou v odůvodněných případech využívány pro generování dat přístupných kvantitativnímu zpracování. Tento přístup je rozvíjen např. v oblasti tzv. psychosémantických metod.

 

Výzkumy v současné době

V oddělení probíhá výzkum komplexity psychického života a výzkum kognitivního tréninku.

 

Pracovníci oddělení

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (vedoucí) www
Mgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D.  
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. www
Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. www
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. www
PhDr. Petr Květon, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. www
Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.  
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. www

 

 

Projekty

Aktuální

 • Ivo Čermák: Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie (2019-2021), RIV
 • Petr Květon: Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalších psychologických korelátů v dlouhodobé perspektivě (2018-2020), RIV
 • Jiří Mudrák: Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry (2017-2019), RIV

 

Ukončené

 • Ivo Čermák: Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci (2016-2018), RIV
 • Kristína Czekóová: Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (2015-2017), RIV
 • Petr Květon: Psychologické aspekty hraní počítačových her: třígenerační studie (2015-2017), RIV
 • Kateřina Zábrodská: Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (2014-2016), RIV
 • Tomáš Urbánek: Rysy osobnosti jako mediátory účinnosti kognitivního tréninku (2013-2014), RIV
 • Tomáš Urbánek: Komplexita jako výraz psychického života jedince (2012-2014), RIV
 • Tomáš Urbánek: Rozličné verze kognitivní tréninkové metody N-back: srovnání efektivity ve zvyšování skórů fluidní inteligence (2011-2012), RIV
 • Kateřina Zábrodská: Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: Možnosti kvalitativní metodologie jako výzkumného a intervenčního nástroje (2010-2012), RIV
 • Tomáš Urbánek: Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy (2009-2011), RIV
 • Vladimír Chrz: Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu (2009-2011), RIV
 • Martin Jelínek: Problematika polytomních IRT modelů v oblasti psychologie osobnosti a jejich implementace do software CATO (2009-2011), RIV
 • Miroslav Filip: Psychologická diagnostika z pohledu teorie osobních konstruktů (2009-2011), RIV
 • Petr Květon: Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky (2006-2007), RIV