Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Oddělení kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je disciplína zabývající se procesy, stavy a obsahy lidské mysli při poznávání okolního i vnitřního světa. Přináší poznatky o lidském vnímání, pozornosti, paměti, jazyku, řešení problémů a vědomí. Kognitivní psychologii je možné chápat jako jednu z hlavních disciplín psychologie se silnými vazbami především na poznatky neuropsychologie, vývojové a aplikované psychologie. Současně ovšem tvoří i významný pilíř věd o mozku a mysli, nazývaných souborně kognitivní vědy, vedle filozofie mysli, umělé inteligence, lingvistiky či neurověd.

Pracovníci oddělení kognitivní psychologie se ve svém, primárně experimentálně orientovaném výzkumu zaměřují na vybrané okruhy témat (viz níže). Vedle vlastní výzkumné činnosti přeložili učebnici Kognitivní psychologie autorů Eysencka a Keana, každoročně pořádají Zimní školu kognitivní psychologie a v letech 2006 a 2011 organizovali interdisciplinární konferenci Kognice.

 

Pracovníci oddělení

Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (vedoucí) www
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. www
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. www
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D. www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. www
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.  
Dr. Kateřina Chládková, M.A.  
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.  

Doktorand

 
Mgr. Veronika Bláhová www

  

Oblasti výzkumu

 • Zraková pozornost a oční pohyby
 • Senzorická deprivace a změny ve vnímání
 • Zrakové vnímání prostoru
 • Prostorová představivost
 • Osvojování jazyka
 • Psycholingvistika a zpracování gramatické struktury
 • Experimentální přístrojová technika

 

Projekty

Aktuální

 • Kateřina Chládková: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (2018-2020), RIV
 • Filip Smolík: Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí (2016-2018), RIV
 • Jiří Lukavský: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek (2016-2018), RIV

Ukončené

 • Filip Smolík: Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli (2013-2015), RIV
 • Michal Šimeček: Prostorové vnímání fotografických scén (2013-2015), RIV
 • Jiří Lukavský: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013-2015), RIV
 • Radovan Šikl: Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci (2012-2014), RIV
 • Dalibor Vobořil: Klasické a počítačem podporované metody v testování prostorové představivosti (2011-2013), RIV
 • Filip Smolík: Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled, aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem (2010-2012), RIV
 • Jiří Lukavský: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých (2010-2012), RIV
 • Michal Šimeček: Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých experimentálních situacích (2010-2012), RIV
 • Radovan Šikl: Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci (2009-2012), RIV