Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Oddělení kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je disciplína zabývající se procesy, stavy a obsahy lidské mysli při poznávání okolního i vnitřního světa. Přináší poznatky o lidském vnímání, pozornosti, paměti, jazyku, řešení problémů a vědomí. Kognitivní psychologii je možné chápat jako jednu z hlavních disciplín psychologie se silnými vazbami především na poznatky neuropsychologie, vývojové a aplikované psychologie. Současně ovšem tvoří i významný pilíř věd o mozku a mysli, nazývaných souborně kognitivní vědy, vedle filozofie mysli, umělé inteligence, lingvistiky či neurověd.

Pracovníci oddělení kognitivní psychologie se ve svém, primárně experimentálně orientovaném výzkumu zaměřují na vybrané okruhy témat (viz níže). Vedle vlastní výzkumné činnosti přeložili učebnici Kognitivní psychologie autorů Eysencka a Keana, každoročně pořádají Zimní školu kognitivní psychologie a v letech 2006 a 2011 organizovali interdisciplinární konferenci Kognice.

 

Pracovníci oddělení

Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (vedoucí) www
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. www
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. www
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D. www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. www
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.  
Dr. Kateřina Chládková, M.A. www
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. www

Doktorand

 
Mgr. Veronika Bláhová www

  

Oblasti výzkumu

 • Zraková pozornost a oční pohyby
 • Senzorická deprivace a změny ve vnímání
 • Zrakové vnímání prostoru
 • Prostorová představivost
 • Osvojování jazyka
 • Psycholingvistika a zpracování gramatické struktury
 • Experimentální přístrojová technika

 

Projekty

Aktuální

 • Filip Smolík: Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce (2019-2021), RIV
 • Jiří Lukavský: Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí (2019-2021), RIV
 • Kateřina Chládková: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (2018-2020), RIV

Ukončené

 • Filip Smolík: Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí (2016-2018), RIV
 • Jiří Lukavský: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek (2016-2018), RIV
 • Filip Smolík: Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli (2013-2015), RIV
 • Michal Šimeček: Prostorové vnímání fotografických scén (2013-2015), RIV
 • Jiří Lukavský: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013-2015), RIV
 • Radovan Šikl: Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci (2012-2014), RIV
 • Dalibor Vobořil: Klasické a počítačem podporované metody v testování prostorové představivosti (2011-2013), RIV
 • Filip Smolík: Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled, aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem (2010-2012), RIV
 • Jiří Lukavský: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých (2010-2012), RIV
 • Michal Šimeček: Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých experimentálních situacích (2010-2012), RIV
 • Radovan Šikl: Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci (2009-2012), RIV